Serviciul Beneficii Sociale

Obiectul principal de activitate al serviciului constă în aplicarea unor legi şi acte normative privind beneficiile sociale, şi anume:

Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia se acordă ajutorul social;

Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;

Venitul minim garantat – VMG

Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Pot beneficia de ajutor social acele familii sau persoane singure al căror venit net lunar se situează până la nivelul stabilit de lege, duă cum urmează:

1 persoană – 142 lei
2 persoane – 255 lei
3 persoane – 357 lei
4 persoane – 442 lei
5 persoane – 527 lei
Câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane care face parte din familie

Actele necesare pentru întocmirea dosarului:

Cerere – declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială – formular tip;
copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul social (carte de identitate/buletin de identitate/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate permis de ședere pe termen lung, certificat de înregistrare, carte de rezidență pentru cetăţenii străini sau apatrizi);
Livretl de familie;
Certificatul de căsătorie/ certificatul de deces/sentinţa de divorţ, după caz ;
Acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmează o forma de învăţământ in condiţiile legii (adeverinţă sau carnet vizat la zi) ;
Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, după caz;
Actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, după caz ;
Acte din care sa rezulte încadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in întreţinere;
Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru toate persoanele apte de muncă din familie;
Acte privind veniturile nete lunare realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:
Certificat de atestare fiscală din care să rezulte bunurile mobile şi imobile cu care membrii familiei figurează în evidenţa Direcţiei Fiscale cu sediul pe str. Mihai Eminescu nr. 2B (Serviciul Impozite si Taxe – lângă primărie);
Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului aflat în proprietate (unde este cazul);
Alte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii;
Persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.

– adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.);

– cupoane pensii;

– cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

– cupoane indemnizaţii cu caracter permanent;

– cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;

– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale;

– declaraţie privind alte venituri realizate;

II. Alocaţia pentru susţinerea familiei – ASF

Alocaţia pentru susţinerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani şi are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârsta şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.

Pot beneficia de alocaţia pentru susţinerea familiei acele familii al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 530 lei inclusiv.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului:

Cerere – declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială – formular tip;
Copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită alocaţia de susţinere (carte de identitate/buletin de identitate/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate permis de ședere pe termen lung, certificat de înregistrare, carte de rezidență pentru cetăţenii străini sau apatrizi);
Livret de familie;
Certificatul de căsătorie/ certificatul de deces/sentinţa de divorţ, după caz ;
Acte din care sa rezulte dacă un membru al familiei urmează o forma de învăţământ in condiţiile legii (adeverinţă sau carnet vizat la zi) ;
Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, după caz;
Actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, după caz ;
Acte din care sa rezulte încadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
Acte privind veniturile nete lunare realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:
Certificat de atestare fiscală din care să rezulte bunurile mobile şi imobile cu care membrii familiei figurează în evidenţa Direcţiei Fiscale cu sediul pe str. Mihai Eminescu nr. 2B (Serviciul Impozite si Taxe – lângă primărie);
Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului aflat în proprietate (unde este cazul);
Alte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii
Persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens

– adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.);

– cupoane pensii;

– cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

– cupoane indemnizaţii cu caracter permanent;

– cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;

– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale;

– declaraţie privind alte venituri realizate;

III. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei

În perioada sezonului rece, 1 noiembrie -31 martie, familiile și persoanele singure pot beneficiu în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, de ajutoare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței astfel :

Pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat dacă venitul mediu net lunar realizat este de până la 786 lei pe membru de familie în cazul familiilor, respectiv 1082 lei în cazul persoanelor singure;
Pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dacă venitul mediu net lunar realizat este de până la 615 lei pe membru de familie ;
Pentru încălzirea locuinței cu energie electrică dacă venitul mediu net lunar realizat este de până la 615 lei pe membru de familie ;
Pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri dacă venitul mediu net lunar realizat este de până la 615 lei pe membru de familie ;
Cerere – declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială – formular tip;
Copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate permis de ședere pe termen lung, certificat de înregistrare, carte de rezidență pentru cetăţenii străini sau apatrizi);
Acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul:

Actele necesare pentru întocmirea dosarului:

– proprietar ( copie după contractul de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară)

– chiriaş (contract de închiriere)

– împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);

4. Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:

– Adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.);

– cupoane pensii;

– cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

– cupoane indemnizaţii cu caracter permanent;

– cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;

– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale;

– declaraţie privind alte venituri realizate;

– persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens;

5. Factură de gaz în cazul ajutorului de încălzire cu gaze naturale;

6. Factură de energie electrică în cazul ajutorului de încălzire cu energie electrică.

În CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială, reprezentând Anexa nr.1 la Normele metodologice, solicitantul are obligația de a menționa bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune comodat sau altă formă de deținere cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice.

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ESTE ZILNIC ÎNTRE ORELE 8 – 16

Anexa nr.4

la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile

1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile(*)

1Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri /animale și/sau păsări

1Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

cerere acordare click aici


Acest site utilizeaza module cookies. CITESTE MAI MULTE ! Continuand navigarea pe acest site sunteti de acord cu utilizarea lor !